Terms of use

Kushtet e përdorimit për jo-avokatët:

Filikaqa merr seriozisht ligjet e së drejtës së autorit, kështu që sigurohuni që të keni të drejtat e fotove që ngarkoni në aplikacionin në internet të Filikaqa. Nëse nuk jeni të sigurt nëse zotëroni të drejtat për një foto, ka të ngjarë që ju të mos i zotëroni të drejtat. Ne kemi të drejtë të refuzojmë dhe të refuzojmë të shtypim çdo imazh që shkel kushtet tona të shërbimit ose shkel ligjin e të drejtës së autorit.
Ne kurrë nuk do të shesim ose promovojmë imazhet tuaja pa lejen tuaj. Na pëlqen të tregojmë se çfarë kanë bërë disa nga klientët tanë në faqen tonë të Frymëzimeve Filikaqa. Kur të kontrolloni, do t'ju kërkohet të tregoni nëse ne mund ta përdorim Filikaqën tuaj në faqen tonë të Frymëzimeve Filikaqa.
Fotografitë që ngarkoni do të jenë private nëse nuk tregoni ndryshe. Fotografitë tuaja do të ruhen në servera të sigurt dhe mund të qëndrojnë atje për një periudhë kohe në rast se duhet të bëjmë një ribotim. Nëse dëshironi që imazhet tuaja të hiqen nga shërbimet tona, mund të na kontaktoni dhe ne do të jemi të lumtur t'i bindemi kërkesës suaj.Kushtet e shërbimit për www.filikaqa.com
Prezantimi

Mirësevini në www.filikaqa.com. Kjo faqe në internet është në pronësi dhe operohet nga www.Filikaqa.com. Duke vizituar faqen tonë të internetit dhe duke hyrë në informacionin, burimet, shërbimet, produktet dhe mjetet që ne ofrojmë, ju i kuptoni dhe pranoni të pranoni dhe t'u përmbaheni termave dhe kushteve të mëposhtme siç përcaktohet në këtë politikë (këtu e tutje referuar si "Marrëveshja e Përdoruesit"), së bashku me termat dhe kushtet siç thuhet në Politikën tonë të Privatësisë.

Kjo marrëveshje është në fuqi që nga 30 maj 2013.

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Marrëveshje Përdoruesi herë pas here pa paralajmërim. Ju e pranoni dhe bini dakord se është përgjegjësia juaj të rishikoni këtë Marrëveshje Përdoruesi në mënyrë periodike për tu njohur nga çdo modifikim. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i kësaj faqe pas ndryshimesh të tilla do të përbëjë njohjen dhe pajtimin e termave dhe kushteve të modifikuara.

Përdorimi dhe sjellja e përgjegjshme

Duke vizituar faqen tonë të internetit dhe duke hyrë në informacionin, burimet, shërbimet, produktet dhe mjetet që ne ofrojmë për ju, direkt ose indirekt (në tekstin e mëtejmë "Burimet"), ju pranoni t'i përdorni këto Burime vetëm për qëllimet e synuara siç lejohen nga (a) kushtet e kësaj Marrëveshjeje të Përdoruesit dhe (b) ligjet, rregulloret dhe praktikat ose udhëzimet e pranuara përgjithësisht në internet.

Ku, ju e kuptoni se:

a Për të hyrë në Burimet tona, mund t'ju kërkohet të siguroni informacione të caktuara për veten tuaj (të tilla si identifikimi, detajet e kontaktit, etj.) Si pjesë e procesit të regjistrimit, ose si pjesë e aftësisë tuaj për të përdorur Burimet. Ju pranoni që çdo informacion që jepni do të jetë gjithmonë i saktë, i saktë dhe i azhurnuar.

b Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të çdo informacioni hyrjeje të lidhur me çdo llogari që përdorni për të hyrë në Burimet tona. Prandaj, ju jeni përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj.

c Ndalohet rreptësisht hyrja (ose përpjekja për të hyrë) në cilindo nga Burimet tona me ndonjë mjet tjetër përveç me mjetet që ne ofrojmë. Ju në mënyrë specifike pranoni të mos përdorni (ose të përpiqeni të përdorni) ndonjë nga Burimet tona përmes ndonjë mjeti të automatizuar, jo etik ose jo-konvencional.

d Angazhimi në çdo aktivitet që prish ose ndërhyn në Burimet tona, duke përfshirë serverat dhe / ose rrjetet në të cilat janë të vendosura ose të lidhura Burimet tona, është rreptësisht e ndaluar.

e Përpjekja për të kopjuar, kopjuar, riprodhuar, shitur, tregtuar, ose rishitur Burimet tona është rreptësisht e ndaluar.

f Ju jeni përgjegjës vetëm për çdo pasojë, humbje ose dëmtim që ne mund të pësojmë ose vuajmë direkt ose indirekt për shkak të ndonjë aktiviteti të paautorizuar të kryer nga ju, siç shpjegohet më lart, dhe mund të sjellë përgjegjësi penale ose civile.

g Ne mund të sigurojmë mjete të ndryshme të komunikimit të hapur në faqen tonë të internetit, të tilla si komente në blog, postime në blog, biseda publike, forume, borde mesazhesh, grupe lajmesh, vlerësime dhe vlerësime të produkteve, shërbime të ndryshme të mediave sociale, etj. Ju e kuptoni që në përgjithësi ne nuk para- shfaqni ose monitoroni përmbajtjen e postuar nga përdoruesit e këtyre mjeteve të ndryshme të komunikimit, që do të thotë se nëse vendosni t'i përdorni këto mjete për të paraqitur çdo lloj përmbajtje në faqen tonë të internetit, atëherë është përgjegjësia juaj personale t'i përdorni këto mjete në një mënyrë të përgjegjshme dhe etike . Duke postuar informacion ose duke përdorur ndonjë mjet tjetër të komunikimit siç është përmendur, ju pranoni që nuk do të ngarkoni, postoni, ndani ose shpërndani ndonjë përmbajtje që:

Eshte  Illegalshtë i paligjshëm, kërcënues, shpifës, abuziv, ngacmues, degradues, frikësues, mashtrues, mashtrues, pushtues, racist, ose përmban çdo lloj gjuhe sugjestionuese, të papërshtatshme ose eksplicite;
ii. Shkel çdo markë tregtare, patentë, sekret tregtar, të drejtat e autorit ose të drejtë tjetër të pronësisë së cilësdo palë;
II. Përmban çdo lloj reklame të paautorizuar ose të pakërkuar;
II. Bën personin e çdo personi ose entiteti, duke përfshirë çdo punonjës ose përfaqësues të www.filikaqa.com.


Ne kemi të drejtën e gjykimit tonë të vetëm për të hequr çdo përmbajtje që, sipas gjykimit tonë, nuk është në përputhje me këtë Marrëveshje të Përdoruesit, së bashku me çdo përmbajtje që ne mendojmë se është ndryshe ofenduese, e dëmshme, e kundërshtueshme, e pasaktë ose shkel ndonjë të drejtë të autorit të palës së tretë ose marka tregtare. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim në heqjen e përmbajtjes së tillë. Nëse postoni përmbajtje që ne vendosim të heqim, ju pranoni me këtë heqje dhe pranoni të hiqni dorë nga çdo pretendim kundër nesh.

h Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje të postuar nga ju ose ndonjë përdorues tjetër i palës së tretë të faqes sonë të internetit. Sidoqoftë, çdo përmbajtje e postuar nga ju duke përdorur ndonjë mjet të hapur komunikimi në faqen tonë të internetit, me kusht që të mos shkelë ose shkelë të drejtat e autorit ose markat tregtare të palëve të treta, bëhet pronë e www.filikaqa.com dhe si e tillë, na jep një licencë e përhershme, e parevokueshme, në të gjithë botën, pa privilegje, ekskluzive për të riprodhuar, modifikuar, përshtatur, përkthyer, botuar, shfaqur publikisht dhe / ose shpërndarë siç na duket e përshtatshme. Kjo i referohet dhe vlen vetëm për përmbajtjen e postuar përmes mjeteve të hapura të komunikimit siç përshkruhet, dhe nuk i referohet informacionit që ofrohet si pjesë e procesit të regjistrimit, të nevojshëm për të përdorur Burimet tona. Të gjitha informacionet e dhëna si pjesë e procesit tonë të regjistrimit mbulohen nga politika jonë e privatësisë.

unë Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të padëmshme www.filikaqa.com dhe kompaninë e saj mëmë dhe filialet e saj, dhe drejtorët, oficerët, menaxherët, punonjësit, donatorët, agjentët dhe licensuesit e tyre, nga dhe kundër të gjitha humbjeve, shpenzimeve, dëmeve dhe kostove, përfshirë arsyeshëm tarifat e avokatëve, që rezultojnë nga çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje Përdoruesi ose dështimi për të përmbushur ndonjë detyrim në lidhje me llogarinë tuaj të shkaktuar nga ju ose ndonjë person tjetër që përdor llogarinë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të marrim përsipër mbrojtjen ekskluzive të çdo pretendimi për të cilin kemi të drejtë të dëmshpërblimit sipas kësaj Marrëveshjeje të Përdoruesit. Në një rast të tillë, ju do të na siguroni një bashkëpunim të tillë që kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga ne.