Privacy policy

PrivatësiaPrivatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne, prandaj ne kemi krijuar një politikë të veçantë të privatësisë në mënyrë që të shpjegojmë në detaje se si ne mbledhim, menaxhojmë, përpunojmë, sigurojmë dhe ruajmë informacionin tuaj privat. Politika jonë e privatësisë është përfshirë në fushën e kësaj Marrëveshjeje Përdoruesi. Për të lexuar politikën tonë të privatësisë në tërësinë e saj, filikaqa.comKufizimi i GaranciveDuke përdorur faqen tonë të internetit, ju e kuptoni dhe pranoni që të gjitha Burimet që ne ofrojmë janë "siç janë" dhe "si të disponueshme". Kjo do të thotë që ne nuk ju përfaqësojmë ose garantojmë se:i) përdorimi i Burimeve tona do të plotësojë nevojat ose kërkesat tuaja.ii) përdorimi i Burimeve tona do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.iii) informacioni i marrë duke përdorur Burimet tona do të jetë i saktë ose i besueshëm, dheiv) çdo defekt në funksionimin ose funksionalitetin e çdo Burimi që ne ofrojmë do të rregullohet ose korrigjohet.
Për më tepër, ju e kuptoni dhe pajtoheni që:v) çdo përmbajtje e shkarkuar ose e marrë ndryshe përmes përdorimit të Burimeve tona bëhet sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj, dhe se ju jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të kompjuterit tuaj ose pajisjeve të tjera për ndonjë humbje të të dhënave që mund të rezultojë nga shkarkimi i përmbajtje e tillë.vi) asnjë informacion ose këshillë, qoftë e shprehur, e nënkuptuar, me gojë apo me shkrim, e marrë nga ju nga www.filikaqa.com ose përmes burimeve që ne ofrojmë nuk do të krijojë ndonjë garanci, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, përveç atyre të përshkruara shprehimisht në kjo Marrëveshje Përdoruesi.Kufizimi i përgjegjësisëNë lidhje me Kufizimin e Garancive siç shpjegohet më lart, ju qartë kuptoni dhe bini dakord që çdo pretendim kundër nesh do të kufizohet në shumën që keni paguar, nëse ka, për përdorimin e produkteve dhe / ose shërbimeve. www.filikaqa.com nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt, incidental, pasues ose shembullor që mund të ndodhë nga ju si rezultat i përdorimit të Burimeve tona, ose si rezultat i ndonjë ndryshimi, humbje të të dhënave ose korrupsion, anulimi, humbja e aksesit, ose joproduktive në masën e plotë që zbatohen ligjet e zbatueshme të kufizimit të përgjegjësisë.
Të drejtat e autorit / Markat tregtareE gjithë përmbajtja dhe materialet e disponueshme në www.filikaqa.com, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, grafikë, emrin e faqes në internet, kodin, imazhet dhe logot janë pronë intelektuale e www.pixtax.com dhe mbrohen nga e drejta e autorit dhe ligji i markave tregtare. Ndalohet rreptësisht çdo përdorim i papërshtatshëm, duke përfshirë por pa u kufizuar në riprodhimin, shpërndarjen, shfaqjen ose transmetimin e çdo përmbajtjeje në këtë faqe, përveç nëse autorizohet posaçërisht nga www.filikaqa.comPërfundimi i përdorimitJu pranoni që ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, të mund të pezullojmë ose përfundojmë hyrjen tuaj në të gjithë ose një pjesë të faqes tonë të internetit dhe Burimeve me ose pa paralajmërim dhe për ndonjë arsye, duke përfshirë, pa kufizim, shkeljen e kësaj Marrëveshjeje të Përdoruesit. Çdo veprimtari e dyshuar e paligjshme, mashtruese ose abuzive mund të jetë arsye për ndërprerjen e marrëdhënies tuaj dhe mund t'u referohet autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit. Pas pezullimit ose përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Burimet që ne ofrojmë do të pushojë menjëherë dhe ne rezervojmë të drejtën për të hequr ose fshirë çdo informacion që mund të keni në skedar me ne, duke përfshirë çdo llogari ose informacion hyrjeje.Ligji qeverisësKjo faqe në internet kontrollohet nga www.filikaqa.com. Mund të aksesohet nga shumica e vendeve në botë. Duke hyrë në faqen tonë të internetit, ju pranoni që statutet dhe ligjet e shtetit tonë, pa marrë parasysh konfliktin e ligjeve dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara për Shitjet Ndërkombëtare të Mallrave, do të zbatohen për të gjitha çështjet në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet dhe blerjen të ndonjë produkti ose shërbimi përmes kësaj faqe.Për më tepër, çdo veprim për të zbatuar këtë Marrëveshje të Përdoruesit do të sillet në gjykatat federale ose shtetërore. Ju pajtoheni me juridiksionin personal nga gjykata të tilla dhe hiqni dorë nga çdo kundërshtim juridiksioni, vendi ose forumi i papërshtatshëm për gjykata të tilla.Guarantee 
Informacioni i Kontaktit
Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me këto Kushtet tona të Shërbimit siç përshkruhen më sipër, mund të na kontaktoni në:
www.filikaqa.com